Doe mee

Als toetreder van de green Deal ZES heeft u de ambitie om een bijdrage te leveren aan Zero Emission binnen Steden in 2025. Door deelname aan de Green Deal Zes zult u in gezamenlijkheid, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en taken, minstens tot 1 januari 2020 activiteiten gaan ontplooien en opschalen om de beweging richting Zero Emission Stadslogistiek te versnellen.

De projectleiding ligt bij de betrokken partijen zelf. Het programmasecretariaat van Green Deal ZES ondersteunt de toetreders waar nodig:

  • Ondersteuning bij het schrijven van een projectplan voor een Living Lab
  • Verbinden van partijen met een gemeenschappelijk doel
  • Organiseren van netwerkbijeenkomsten waar opgedane ervaring en kennis met elkaar gedeeld kan worden

Een van de voornaamste acties om dit te bereiken is dat er per gemeente of regio Living Labs Zero Emission Stadslogistiek ontwikkeld en uitgevoerd worden. Als toetreder zult u zich dus inzetten om deze lokale pilots op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren.

Een Living lab kent een aantal randvoorwaarden:

  • Het project is nieuw en innovatief
  • Het project experimenteert op minstens 2 van de 4 gebieden: logistiek, regelgeving, voertuig en gedrag
  • Een Living Lab is bij succes opschaalbaar naar nationaal niveau (interoperabiliteit)

Het verzoek tot toetreding vindt u onder publicaties

Een nieuwe partij maakt haar verzoek bekend aan de voorzitter van de Stuurgroep, via het Secretariaat. Zodra het kernteam, als vertegenwoordiging van alle ondertekenaars, hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van de Green Deal en gelden voor die Partij de voor haar uit de Green Deal voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2 maal per jaar vindt er een ondertekenmoment plaats waar u als toetreder publiekelijk uw bijdrage en ambities kunt presenteren. Gedurende de loop van de Living Labs zorgt Het Secretariaat ervoor dat updates betreffende de Living Lab worden gepubliceerd, geleerde lessen worden gedeeld en nuttige contacten en relaties met andere deelnemers en Living Labs worden gelegd.

Log in with your credentials

Forgot your details?